Kontakt

Pavel Šimána - profilová fotografie

Kdo jsem?

Foto­gra­fo­vání jsem se začal věno­vat již někdy kolem roku 2001. Pro­fesně se ale věnuji jinému oboru, foto­gra­fo­vání je tedy mým vel­kým koníč­kem, pro který se sna­žím uvol­nit co nej­více času. Pro­jekty, zve­řej­něné na těchto strán­kách jsem fotil vět­ši­nou pro radost a pro přá­tele. Poslední dobou roste zájem o sva­tební foto­gra­fii, proto pokud nahléd­nete do mého port­fo­lia, sva­tební gale­rie jsou v jed­no­značné převaze…


Napište mi

Pokud se vám moje práce líbí, pří­padně pokud máte dotazy nebo zájem o focení, nevá­hejte mi napsat. K tomu vyu­žijte buď odkazů na soci­ální sítě Face­book a Twit­ter nebo jed­no­duše pošlete vzkaz for­mu­lá­řem na této stránce. Tento vzkaz mi oka­mžitě po ode­slání při­jde na můj email, rád vám odpo­vím, proto pro­sím věnujte pozor­nost správ­nému vypl­nění vašeho e-mailu, pří­padně dal­ších kontaktů.

logo_podpis